DinePasienter.no

Kan flere regler og forskrifter redusere ventetiden hos fastlegen?

Fastlegens tid er et tema som engasjerer mange, og temperaturen stiger gjerne noen hakk når det er snakk om ventetid og pasientenes rettigheter. I hvilken grad kan regler og forskrifter bidra til å korte ned tiden på venterommet?

Hos fastlegen opplever pasienter å måtte vente på at legen er forsinket, eller at en eller flere personer som ankommer legekontoret senere uten timeavtale får prioritet og kommer først inn. Dette er omvendt av hvordan de fleste typer tjenesteyting fungerer ellers i samfunnet vårt, hvor en avtale er en avtale, og de som kommer uanmeldt må vente på tur.

De fleste pasienter vil nok mene at de har annet eller bedre å gjøre enn å sitte på et venterom. Hvis ventetiden hos legen i tillegg oppleves som ubehagelig, uforståelig eller urimelig, kan den falle noen tungt for brystet.

Tid er penger

I denne artikkelen tok vi for oss tiden til pasientene og kostnadene knyttet til ventetid hos fastlegen. Det er ingen tvil om at kø og ventetid hos legen har en kostnad. Både for den enkelte pasient og for samfunnet som et hele, ikke minst i tapt arbeidsfortjeneste.

LES OGSÅ: Så mye koster det når pasientene dine må vente

Tid er også penger for legen. De fleste fastleger jobber på stykkprisbasert lønn, og inntekten bestemmes i stor grad av hvor mange pasienter legen får innom kontoret sitt i løpet av en dag. Egenandelene utgjør en viktig del av legens omsetning hvilket, i hvert fall i teorien, taler for at mange og raske konsultasjoner er gunstig, både for legen og for ventestatistikkene.

Slippe egenandel når ventetiden overstiger en time?

I en felles årsmelding ved inngangen til 2017 foreslo pasientombudene at pasienter som venter mer enn én time hos fastlegen skal få slippe å betale egenandel.

En slik ordning praktiseres i dag ved sykehusenes poliklinikker. Kan den fungere hos fastlegen? Vil den føre til at ventetiden for pasientene blir redusert?

Ifølge leder for Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, kan ikke polikliniske kontroller sammenlignes med besøk hos fastlegen. Fastlegen har, i motsetning til poliklinikkene, et øyeblikkelig-hjelp-ansvar som gjør det langt vanskeligere å planlegge dagen. Han peker også på at fastlegene har fått flere oppgaver og økt press de siste årene, ikke minst de nye fraværsgrensene i skolen som beslaglegger 20-25 prosent av fastlegenes timer til øyeblikkelig hjelp.

LES OGSÅ: Slik kan legesekretæren få frigjort tid

Forskrift som regulerer tiden på venterommet?

I dag er det ingenting i fastlegeforskriften som bestemmer hva som er akseptabel ventetid for å komme inn til avtalt time hos fastlegen. Følgende forventninger til fastlegen er derimot konkret tidfestet:

  • Listepasienter skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.
  • Systemet for mottak av telefonhenvendelser skal innrettes slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter.

I en hektisk hverdag med mange uforutsette situasjoner og stor pågang på telefon er svartiden på 2 minutter en utfordring for mange legekontorer.

Spørsmålet er derfor: Vil en ny forskrift som definerer hvor lang ventetid som skal resultere i hvilke rettigheter, føre til at pasientene venter kortere tid hos fastlegen?

Flere regler er ikke nødvendigvis løsningen. Mål og forventninger er viktige for prioritering av oppgaver, men de endrer ikke rammebetingelsene og det faktum at tid er en knapphetsfaktor på legekontorene. Det gjør derimot tiltak som legger til rette for enklere måter å utføre oppgaver, for eksempel digital dialog med fastlegen og trygg og tilgjengelig informasjonsdeling via Norsk Helsenett.

Legekunst på tilmålt tid

Da forslaget til ny fastlegeforskrift ble lagt fram i 2012, skrev cirka 3000 av landets 4.500 fastleger under på et protestskriv mot flere av forslagene. En fastlege valgte å sette ord på sin frustrasjon over forskriftene som "(...) reduserer vår mulighet til å gjøre en god jobb ved å ta oss vekk fra det vesentlige og sette oss til å gjøre flere mindre viktige oppgaver."

LES OGSÅ: 10 tjenester som med fordel kan automatiseres i helsevirksomheter

Fra spørsmålet om ventetid er veien kort til diskusjoner om fastlegens tidsbruk og finansieringen av fastlegeordningen. I denne kraftfulle kronikken av fastlege Kristian Østby belyses mange av fastlegens dilemmaer i et system hvor fokus på tid og ønsket om raskere og mer effektive leger skaper lønnsomme og ulønnsomme pasienter.

Gode løsninger krever tid, sier Østby, som tar til orde for et avlønningssystem som lar fastlegene bruke mer tid på pasientene som trenger det mest:

"Politikerne utviser en enorm tillit overfor oss leger når de lar oss skrive våre egne regninger – så hvorfor kan de ikke utvise like stor tillit til at vi klarer å disponere vår egen tid?"

Siste ord i debatten om legens tid er nok på ingen måte sagt.

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter